Noua generatie Hyundai Elantra.Curajul extrem

Achizitioneaza un model Hyundai prin finantare Tiriac Leasing si bucura-te de cel mai avantajos parteneriat: dobanda preferentiala, cote CASCO preferentiale si bonuri combustibil cadou

Afla mai multe

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A WEBSITE-ULUI www.tiriacleasing.ro

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă ofere informații cu privire la modalitatea în care datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.tiriacleasing.ro  sunt prelucrate. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

 1. CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Societatea noastra, ȚIRIAC LEASING IFN SA, o instituție financiară nebancară, cu sediul in Strada Constantin Brâncusi nr. 74-76, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod unic de înregistrare RO12351919, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/4544/2022 („Țiriac Leasing”), are calitatea de autor, proprietar si administrator al website-ului www.tiriacleasing.ro  și prelucrează date cu caracter personal în calitate de operator, conform normelor instituite de legislaţia naţională şi de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal (inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2019) (rom. RGPD, engl. GDPR).

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

 • Adresa poștală: Calea Giulesti 8D, et 1, sector 6, Bucuresti  
 • Telefon: (+4021) 206 26 20
 • Responsabilul cu protecția datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@tiriacleasing.ro

Aveți următoarele drepturi aferente prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare si ștergere, dreptul de opoziție, dreptul de ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a va adresa autorității de supraveghere (ANSPDCP) precum si justiției. De asemenea aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal si de a transmite aceste date altui operator (dreptul la portabilitatea datelor). Detalierea acestor drepturi se regăsește la pct. 8 de mai jos.

Canalele de comunicare menționate mai sus pot fi utilizate de către dumneavoastră pentru a vă putea exercita drepturile aferente prelucrării datelor cu caracter personal detaliate la pct. 7 de mai jos.

 1. APLICABILITATEA PREZENTEI POLITICI

Această Politică de confidențialitate cuprinde informații cu privire la modalitate de prelucrare a datelor cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.tiriacleasing.ro  și se aplică următoarelor categorii de persoane:

Vizitatori – reprezintă persoanele care accesează website-ul www.tiriacleasing.ro;Utilizatori – reprezintă persoanele care accesează  website-ul www.tiriacleasing.ro şi completează formularele de contact puse la dispoziție prin intermediul acestuia.

În măsura în care, ulterior completării formularului Cerere ofertă, prin care solicitați o ofertă de finanțare personalizată, veți continua procesul de înrolare în calitate de client Țiriac Leasing, precum și în cazul în care aveți calitatea de client Țiriac Leasing, vă rugăm să consultați Notele de informare dedicate clienților și potențialilor clienți pentru a obține informații cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în această calitate disponibile in sectiunea Note de informare.

Vă rugăm să aveți în vedere că prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul aplicației e-Care, accesibilă de pe website-ul www.clienti.tiriacleasing.ro  este descrisă în Politica de confidențialitate www.clienti.tiriacleasing.ro , disponibilă la [de introdus link].

 1. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele personale pe care le prelucrăm prin intermediul website-ului Țiriac Leasing sunt:

 • date de identificare: nume și prenume
 • date de contact: adresa de e-mail, numărul de telefon; oraș și județ de reședință;
 • după caz, alte date puse la dispoziție voluntar in formularele Țiriac Leasing puse la dispoziție pe site;

În cazul vizitatorilor site-ului, Țiriac Leasing prelucrează exclusiv datele colectate prin intermediul cookie-urilor și adresa de IP (pentru detalii suplimentare va rugam sa consultați secțiunea Despre Cookies)

4. CARE SUNT SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JURIDICE AFERENTE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin intermediul website-ului Țiriac Leasing sunt:

  • Pentru a efectua formalitățile și măsurile premergătoare încheierii unui contract de finanțare cu Țiriac Leasing, prelucrarea fiind necesară pentru a face aceste demersuri la cererea dumneavoastră. Acest scop este aplicabil în cazul datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul formularului Cerere de ofertă;
  • Pentru scopuri de marketing, respectiv pentru a transmite periodic informări personalizate sau generale cu privire la serviciile Țiriac Leasing, campaniile promoționale desfășurate sau evenimentele Țiriac Leasing, prelucrarea fiind întemeiată pe consimțământul dumneavoastră;
  • Pentru a soluționa și răspunde solicitărilor și reclamațiilor dumneavoastră, prelucrarea fiind întemeiată pe interesul legitim al Țiriac Leasing;
  • Arhivarea. În cazul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul formularului Cerere de ofertă, conform obligației legale aplicabile Țiriac Leasing în domeniul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În celelalte situații, Țiriac Leasing va arhiva datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului său legitim;
  • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor Țiriac Leasing în cadru procedurilor administrative sau judiciare (inclusiv în fața instanțelor de judecată), în temeiului interesului legitim al Țiriac Leasing;
  • Pentru a da curs solicitărilor autorităților, în temeiul interesului legitim sau, după caz, a obligației legale aplicabile Țiriac Leasing.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care vom intenționa să vă prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom informa în prealabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă facându-se numai în măsura în care exită un temei legal pentru efectuarea ei.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat, inclusiv profilare.

5. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂMDatele personale colectate prin intermediul website-ului Țiriac Leasing vor fi transmise, după caz către următoarele categorii de destinatari:

 • Partenerii Țiriac Leasing care se ocupă de mentenanţa și modificarea website-ului Țiriac Leasing, precum și cei care au ca obiectiv securizarea infrastructurii, inclusiv prin auditarea instrumentelor de securitate utilizate;
 • Partenerii Țiriac Leasing cu care colaborăm în scopuri de efectuare de comunicări comerciale (marketing);
 • Partenerii Țiriac Leasing implicați în procesul de acordare a finanțărilor, respectiv intermediarii Țiriac Leasing;
 • Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (de exemplu, avocați, experți etc.);
 • Societăți afiliate din grupul Țiriac Holding, din care face parte și Țiriac Leasing- lista societăților este disponibilă aici: www.tiriacgroup.ro .
 • Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată.

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European și nu vor fi transferate în afara UE sau al Spațiului Economic European.

6. CUM ȘI CÂT PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 • Datele colectate prin cookies se păstrează pe durata definită, respectiv 1 an.
 • Datele prelucrate prin formularul Cerere de ofertă, dacă aceasta nu s-a finalizat cu încheierea unui contract de finanțare, se păstrează timp de 5 ani de la momentul la care a fost comunicat de către Țiriac Leasing sau, după caz, de către potențialul client, refuzul de a continua procesul de înrolare;
 • Datele prelucrate prin formularul Cerere de ofertă, dacă acesta s-a finalizat cu încheierea unui contract de finanțare, se păstrează timp de 5 ani de la încetarea relației contractuale cu Țiriac Leasing;
 • Datele prelucrate prin intermediul formularelor de sugestii și/sau reclamații disponibile pe website-ul Țiriac Leasing vor fi păstrate, în cazul persoanelor ce au calitatea de clienți Țiriac Leasing pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relației contractuale cu Țiriac Leasing, iar pentru persoanele ce nu au calitatea de client Țiriac Leasing pentru o perioadă de 3 ani de la colectare.

7. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Utilizatorii și vizitatorii website-ului www.tiriacleasing.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relație cu Țiriac Leasing:

7.1. Dreptul de acces la datele personale:

Aveți dreptul de a obține de la Țiriac Leasing, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, vi se vor furniza informațiile referitoare la:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor;
 • perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita Țiriac Leasing rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a vă opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP;

Dacă alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date mai des, formulând mai mult de o solicitare în decurs de 12 luni de la data ultimei solicitări, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra  conform  tarifarului in vigoare.


7.2. Dreptul la rectificarea datelor

În cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea / modificarea sau completarea acestora.


Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiţii speciale acest termen poate fi extins cu maxim două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

7.3. Dreptul la stergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”  

Este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea Țiriac Leasing ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului Țiriac Leasing, fără întârzieri nejustificate în cazul în care există unul dintre motivele:

  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau când nu mai subzistă temeiul legal al prelucrării;
  • atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
  • atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
  • dacă intervine o obligaţie legală de ștergere aplicabilăȚiriac Leasing;

Vă rugăm să aveți în vedere că Țiriac Leasing va refuza cererea de ștergere a datelor in următoarele situații:

 1. prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile Țiriac Leasing;
 3. prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice;
 4. prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 5. prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

7.4. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale

Aveți dreptul de a solicita restricțioarea accesului la datele cu caracter personal în unul din urmatoarele cazuri:

 • În cazul în care contestați  acuratețea datelor prelucrate, în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • Dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriti ştergerea datelor cu caracter personal;
 • Dacă Țiriac Leasing nu mai are nevoie de datele personale, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • Dacă v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Țiriac Leasing prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

În cazul în care solicitați restricționarea datelor cu caracter personal, modalitatea de prelucrare va fi reprezentată de stocarea acestora, cu excepția cazului în care acestea vor fi utilizate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță de către Țiriac Leasing, pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

De asemenea, Țiriac Leasing vă va informa anterior ridicării restricției de prelucrare.


7.5. Dreptul de a vă retrage consimțământul 

În cazul în care datele dumneavoastră se prelucrează ca urmare a consimțământului exprimat (inclusiv prin bifarea căsuței), aveți posibilitatea în orice moment să ne anunțați că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale.

Retragerea consimțământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

7.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi de la Țiriac Leasing - într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat - datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către societatea noastră și de a le transmite direct către un alt operator (doar dacă aceasta transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic) în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract încheiat cu Țiriac Leasing și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

7.7. Dreptul de a vă opune prelucrării

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră include urmatoarele aspecte:

 • de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât dacă există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.

7.8. Dreptul de a vă adresa justiției și/sau ANSPDCP

În cazul în care considerati că prelucrarea datelor dvs. este făcută  de Țiriac Leasing cu încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, aveți:

 1. dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);
 2. dreptul de a formula acțiune în justiție.

7.9. Chestiuni practice


Vă rugăm să aveți în vedere că, pentru soluționarea cererii dumneavoastră de exercitare a drepturilor detaliate la pct. 7.1. – 7.7. de mai sus putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identității dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere că dacă furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusă de lege sau reprezintă o cerință pentru încheierea sau executarea contractului, nefurnizarea acestor date poate conduce la imposibilitatea prestării de către Țiriac Leasing  a serviciului financiar pe care l-ați solicitat.

8. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE. ACTUALIZAREA DATELOR


Politica noastră de confidenţialitate se poate actualiza periodic, în acord cu eventualele modificări survenite pe plan legislativ și/sau survenite din prisma intereselor noastre legitime. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi publicate pe pagina web www.tiriacleasing.ro  şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate.

9. LINK-URI UTILE

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.

Vezi ultimele oferte

Calculator